Положення про відділ

           ЗАТВЕРДЖЕНО
           Розпорядження голови
           райдержадміністрації

           від 28 серпня 2013 року № 322
           (у редакції розпорядження 
           голови райдержадміністрації
            від 01березня 2018 року № 109)

                                                                                ПОЛОЖЕННЯ

про відділ культури і туризму

Бершадської районної державної адміністрації

 

 1. Відділ культури і туризму райдержадміністрації (далі – Відділ) утворюється головою райдержадміністрації, є структурним підрозділом райдержадміністрації, підпорядкований голові райдержадміністрації, підзвітний та підконтрольний голові райдержадміністрації та управлінню культури і мистецтв облдержадміністрації.

 

 1. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінкультури, управління культури і мистецтв облдержадміністрації, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови райдержадміністрації, рішеннями районної ради, а також цим Положенням.

 

 1. Основними завданнями відділу є:

1) забезпечення реалізації державної політики в галузі культури та туризму на території району;

2) забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

3) забезпечення доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;

4) організація роботи щодо розроблення  і здійснення заходів для покращення інвестиційного та інноваційного клімату у галузі туризму;

5) здійснення аналізу стану та тенденцій розвитку галузей культури та туризму;

6) сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного продукту;

7) сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин;

8) сприяння збереженню культурної спадщини;

9) забезпечення функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

10) розробка і впровадження заходів для захисту місцевих туристичних ресурсів;

11) забезпечення участі у здійсненні соціальної реклами туристичних ресурсів, в утворенні відповідних інформаційних центрів;

12) захист прав творчих працівників та їх спілок, соціальний захист працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури та туризму.

 

 1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) аналізує стан та тенденції розвитку галузі культури та туризму та вживає заходів до усунення недоліків;

4) здійснює підготовку проектів програм розвитку галузі культури та туризму району;

5) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

6) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

7) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

8) розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень у галузі культури та туризму;

9) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

10) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

11) бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної Ради;

12) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

13) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

14) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

15) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

16) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

17) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

18) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

19) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

20) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

21) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

22) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

23) забезпечує захист персональних даних;

24) створює умови для:

розвитку соціальної інфраструктури у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, туризму, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобутку спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва;

задоволення національно-культурних потреб корінних народів і національних меншин, а також потреб у літературі, мистецтві, освіті, засобах масової інформації;

забезпечення доступу населення до надбань культури, писемності, традицій і звичаїв корінних народів та національних меншин;

задоволення культурно-мовних, освітніх, інформаційних потреб українців, які поживають за межами України, налагодженню співпраці з державними установами, громадськими, національними центрами іноземних держав з питань, що належать до його компетенції;

сприяння формуванню репертуару кінотеатрів, кіно- і відеоустановок, мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, відродженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;

захисту прав споживачів національного культурного та туристичного продукту;

централізованого комплектування та використання бібліотечних фондів;

сприяння діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури і мистецтв;

збереження і відтворення традиційного характеру середовища історичних ареалів населених місць;

фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;

збереження та розвитку культури української нації, етнічної, мовної самобутності національних меншин;

сприяння задоволенню мовних і культурних потреб закордонних українців;

забезпечення аналізу потреби у працівниках у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики та туризму;

функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

моніторингу стану та тенденцій соціально-економічного розвитку у сфері культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики та туризму;

25) забезпечення участі у:

розробці проектів програм соціально-економічного та культурного  розвитку району;

виконанні державних і регіональних програм державної мовної політики;

реалізації міжнародних проектів та програм у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики та туризму;

26) надає організаційно-методичну допомогу та координує діяльність підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики та туризму незалежно від форм власності;

27) збирає та обробляє статистичні дані у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики та туризму;

28) виконує функції замовника, укладає з цією метою контракти про виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об’єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;

29) проводить заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики та туризму;

30) забезпечує доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також надання інформації щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам’яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць;

31) забезпечує захист об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

32) встановлює режим використання пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони;

33) проводить фестивалі, конкурси, огляди  аматорського мистецтва, художньої творчості, виставки народних художніх промислів та інші заходи у сфері  культури, охорони культурної спадщини та мовної політики;

34) укладає охоронні договори на пам’ятки культурної спадщини;

35) здійснює контроль за виконанням Закону “Про охорону культурної спадщини”, інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини;

36) призначає відповідні охоронні заходи щодо пам’яток місцевого значення та їхніх територій у разі виникнення загрози їх руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт;

37) роз’яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини, мовної політики та туризму;

38) здійснює внутрішній фінансовий контроль та моніторинг наявності матеріально-технічної бази закладів культури району;     

39) здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 

 1. Відділ має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної держадміністрації у галузі культури;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

 

 1. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

 1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з управлінням культури і мистецтв облдержадміністрації.

 

 1. Начальник відділу:

1) здійснює повноваження керівника державної служби у відділі, керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

2) подає на затвердження голові райдержадміністрації Положення про відділ;

3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії райдержадміністрації;

8)   вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням голови райдержадміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в управлінні юстиції ;

12) укладає договори, угоди, видає доручення, відкриває в установах банку розрахункові рахунки, реєстраційні рахунки в державному казначействі;

13) подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу та закладів культури районного підпорядкування  в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

14) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису;

15) здійснює добір кадрів відділу та закладів культури району;

16) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

17) призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу та керівників закладів культури районного підпорядкування згідно чинного законодавства;

18) погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників клубних, бібліотечних закладів, музеїв, які належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади;

19) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

20) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

21) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

 

 1. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу, в ньому утворюється рада у складі начальника відділу (голова ради), а також інших працівників відділу.

Положення про раду затверджується наказом начальника відділу.

До складу ради можуть входити керівники інших структурних підрозділів райдержадміністрації та керівники підприємств, установ та організацій у сфері культури і туризму, провідні діячі культури та представники громадських організацій.

Склад ради затверджується головою райдержадміністрації за поданням начальника відділу.

Рішення ради проводяться в життя наказами начальника відділу.

 

 1. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації.

 

 1. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

 1. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова райдержадміністрації за пропозицією начальника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

 

 1. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

 

 

 

____________________________

 

 

Січень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31