ПОЛОЖЕННЯ про відділ з питань надання адміністративних послуг

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                               Розпорядження голови
                                                                                      райдержадміністрації
                                                                                      від 18 квітня 2017 року №184

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань надання адміністративних послуг
Бершадської районної державної адміністрації

1. Відділ з питань надання адміністративних послуг Бершадської районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом Бершадської районної державної адміністрації, утворюється головою Бершадської районної державної адміністрації, входить до її складу та в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.
2. Відділ підпорядкований голові Бершадської районної державної адміністрації, а також підконтрольний органам Міністерства юстиції України, Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації.
3. На відділ покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру надання адміністративних послуг, як постійно діючого робочого органу при Бершадській районній державній адміністрації. 
4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, розпорядженнями голів Вінницької обласної державної адміністрації та Бершадської районної державної адміністрації, а також цим Положенням.
5. З питань організації і методики ведення роботи у сфері державі реєстрації відділ враховує рекомендації Міністерства юстиції України.
6. Відділ не має статусу юридичної особи, утримується за рахунок коштів державного бюджету, обслуговується відділом фінансово-господарського забезпечення апарату Бершадської районної державної адміністрації в частині оплати праці та сплати податків та зборів.
7. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу в межах виділених коштів визначає голова райдержадміністрації.  
8. Відділ має печатку із власним найменуванням, штамп, відповідний бланк.
9. Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, надання адміністративних послуг і видачі документів дозвільного характеру у межах повноважень і спосіб, передбачені законодавством України, нормативно-правовими актами та цим Положенням.
10.  Відділ, відповідно до визначених повноважень, виконує такі завдання:
10.1.  Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією, розпорядчими документами облдержадміністрації та райдержадміністрації.
 10.2. У сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно:
- забезпечує проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
- забезпечує ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
- забезпечує взяття та облік безхазяйного нерухомого майна;
- забезпечує прийом та видачу документів, пов'язаних з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, взяттям та облік безхазяйного нерухомого майна, надання відомостей з Державного реєстру прав;
- встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;
- забезпечує формування та ведення реєстраційних справ;
- здійснення інших повноважень, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та іншими нормативно-правовими актами.
  10.3. У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:
- забезпечує державну реєстрацію та проведення інших реєстраційних дій щодо юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»;
- забезпечує ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- забезпечує прийом та видачу документів, пов'язаних з проведенням державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та інших реєстраційних дій щодо юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, надання відомостей з Єдиного державного реєстру;
- перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів або для відмови юридичним особам, фізичним особам-підприємцям у державній реєстрації;
-  забезпечує ведення реєстраційних справ,
- здійснює інші повноваження, передбачені Законом «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».
10.4. У сфері надання адміністративних послуг:
- реалізовує на території району державну політику з питань надання адміністративних послуг;
- створює доступні та зручні умови для надання суб’єктам звернень адміністративних послуг;
- надає суб'єкту звернення вичерпну інформацію та консультацію щодо порядку надання адміністративних послуг;
- забезпечує взаємодію із суб’єктами надання адміністративних послуг з метою надання адміністративних послуг у визначені строки;
- організує надання адміністративних послуг суб'єктам звернень через адміністраторів, шляхом їх взаємодії з суб'єктами надання адміністративних послуг і отриманням суб'єктами господарювання документів дозвільного характеру;
- забезпечує організацію видачі документів дозвільного характеру через  адміністратора у порядку та у відповідності до вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;
- надає адміністративні послуги, перелік яких визначено розпорядженням голови Бершадської районної державної адміністрації;
- інформує керівництво райдержадміністрації про порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг;
- вносить пропозиції суб’єктам надання адміністративних послуг щодо вдосконалення процедури надання послуг;
- вивчає досвід роботи у сфері надання адміністративних послуг інших міст України.
10.5. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
10.6. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.
10.7. Вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету.
10.8.  Розробляє проекти розпоряджень голови Бершадської районної державної адміністрації в межах своєї компетенції.
10.9. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.
10.10. Бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації.
10.11. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Бершадської районної державної адміністрації.
10.12. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.
10.13. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.
10.14. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.
10.15. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.
10.16. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
10.17. Забезпечує захист персональних даних.
10.18. Здійснює заходи з підвищення кваліфікації державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, державних реєстраторів речових прав на нерухоме майно, адміністраторів, проведення відповідних нарад, семінарів.
10.19. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
10.20. Здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, голови обласної та районної державної адміністрації прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України.
11. Відділ, для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
        одержувати в установленому законодавством порядку від державних органів, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань; 
        залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій для розгляду питань, що належать до його компетенції;
        вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи відділу Бершадської районної державної адміністрації у відповідній галузі;
        користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
        скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції  з питань, що належать до його компетенції;
        брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на нього завдань;
12. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, відповідними органами державної податкової служби, органами Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, статистики з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
13. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Бершадської районної державної адміністрації згідно із  законодавством про державну службу за погодженням з облдержадміністрацією в установленому законодавством порядку.       
14. У структурі відділу передбачені посади державних реєстраторів та адміністраторів, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою Бершадської районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу в установленому законодавством порядку.
 15.  Начальник відділу:
              очолює відділ, здійснює керівництво його діяльністю, розподіляє обов'язки між працівниками та визначає ступінь їх відповідальності;
     визначає напрямки діяльності, шляхи вдосконалення й підвищення ефективності роботи відділу;
     представляє відділ у відносинах з іншими струк¬турними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами за дорученням керівництва районної державної адміністрації;
    несе персональну відповідальність за невиконання, або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;
    організовує та контролює виконання у відділі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної та районної адміністрації;
    планує роботу відділу, подає пропозиції до перспективних та поточних планів роботи голові райдержадміністрації;
    розробляє положення про відділ, посадові інструкції працівників, подає їх на затвердження  в установленому порядку;
            вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефек-тивності роботи відділу;
         видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;
           звітує про проведену роботу відділу у визначеному порядку;
     подає голові місцевої держадміністрації пропозиції щодо:
призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців структурного підрозділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників структурного підрозділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
          може входити до складу колегії районної державної адміністрації;
    вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу та розробляє проекти відповідних рішень;
           може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
   виконує обов’язки керівника Центру надання адміністративних по¬слуг;
організовує діяльність Центру, в тому числі щодо взаємодії із су¬б'єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефе¬ктивності роботи Центру;
координує діяльність адміністратора, контролює якість та своєчас¬ність виконання ним обов'язків;
організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;
сприяє створенню належних умов праці у Центру, вносить пропо¬зиції голові районної державної адміністрації щодо матеріально-технічного за-безпечення Центру;
           діє в межах повноважень, визначених посадовою інструкцією, що затверджуються головою райдержадміністрації.
         Працівники відділу діють в межах повноважень, визначених посадовою інструкцією, яка затверджується головою райдержадміністрації.
16. Припинення діяльності відділу здійснюється за рішенням голови Бершадської райдержадміністрації відповідно до вимог чинного законодавства України.
17. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.
18. Неправомірне втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та їх об’єднань у діяльність відділу, пов’язану з проведенням державної реєстрації та наданням адміністративних послуг, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.