ПОЛОЖЕННЯ про відділ освіти фізичної культури та спорту Бершадської райдержадміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови райдержадміністрації
від 31 березня 2017 року № 151

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ освіти, фізичної культури та спорту Бершадської
районної державної адміністрації

1. Відділ освіти, фізичної культури та спорту Бершадської районної державної адміністрації (далі – відділ освіти, фізичної культури та спорту)  є структурним підрозділом Бершадської районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації, є підзвітним і підконтрольним голові районної державної адміністрації, департаменту освіти і науки та управлінню з питань фізичної культури та спорту Вінницької обласної державної адміністрації.

2. Відділ освіти, фізичної культури та спорту у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, департаменту освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації, наказами управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, рішенням районної ради, а також цим Положенням.

3. Відділ освіти, фізичної культури та спорту є  юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в управлінні Державної казначейської служби України у Бершадському районі,  печатку  із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, бланк та штамп.

4. Основні завданням відділу освіти, фізичної культури та спорту:
4.1. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері освіти, фізичної культури і спорту;
4.2. забезпечує розвиток системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;
4.3. визначає потреби, розробляє пропозиції щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів;
4.4. створює в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, інших працівників закладів та установ освіти, фізичної культури і спорту;

4.5. створює умови для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей;
4.6. забезпечує розвиток освітнього, творчого (інтелектуального) потенціалу, з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району;
4.7. здійснює контроль за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, фізичної культури і спорту, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти;
4.8. координує діяльність навчальних закладів, організацію роботи з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;
4.9. управляє навчальними закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;
4.10. здійснює атестацію навчальних закладів системи загальної середньої освіти, розташованих на території, оприлюднення результатів атестації;
4.11. забезпечує моніторинг у сфері освіти та інноваційної діяльності в районі, захисту інтелектуальної власності;
4.12. сприяє інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;
4.13. забезпечує у межах своїх повноважень розвиток різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості;
4.14. виявляє та підтримує обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснює навчально-методичного керівництво із зазначених питань;
4.15. організовує оздоровлення, відпочинок і дозвілля дітей та молоді, розвиток фізичної культури та спорту;
4.16. сприяє розвитку видів спорту, визнаних в Україні;
4.17. організовує і проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, залучає їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечує пропаганду здорового способу життя;
4.18. сприяє розвитку олімпійського руху;
4.19. забезпечує підготовку і проведення в районі навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;
4.20. сприяє міжнародному співробітництву з питань фізичної культури та спорту;
4.21. сприяє громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань фізичної культури та спорту;
4.22. приймає участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;
4.23. здійснює разом з відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, громадянами, об’єднаннями громадян заходів щодо розвитку фізичної культури і спорту, реалізацію фізкультурно-спортивних програм.
4.24. запроваджує інноваційні освітні технології на основні інклюзивного підходу та моделей спеціальних освітніх послуг для дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю, зокрема, їх інклюзивного навчання;

5. Відділ освіти, фізичної культури та спорту відповідно до покладених на нього завдань:
5.1. аналізує стан освіти та інноваційної діяльності, забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, дітей, молоді в районі, розробляє районні програми розвитку освіти, фізичної культури, спорту та інноваційної діяльності, організує і контролює виконання цих програм;
5.2. бере участь у прогнозуванні потреб району у фахівцях різних професій та спеціальностей для системи освіти, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, формування регіонального замовлення на їх підготовку;
5.3. сприяє розвитку мережі навчальних закладів в районі, утворенню в межах своїх повноважень навчальних закладів або внесення в установленому порядку пропозицій щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо;
5.4. організує роботу з державної атестації навчальних закладів, розміщених на території району, їх державного інспектування за планами (графіками);
5.5. проводить атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, облік, складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції;
5.6. бере участь в установленому порядку в укладанні та припиненні дії контрактів з керівниками навчальних закладів, що перебувають у підпорядкуванні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
5.7. вживає заходи із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, організує їх навчально-методичне, інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;
5.8. забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин, впровадження в практику освітніх та наукових програм відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;

5.9. впроваджує в практику рекомендовані Міністерством освіти і науки  України, Міністерством молоді та спорту України нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає регіональний компонент у змісті освіти;
5.10. формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту;
5.11. організує доставку підручників для забезпечення ними учнів загальноосвітніх  навчальних закладів;
5.12. залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;
5.13. проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організує проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді;
5.14. співпрацює з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ та соціальної служби у запобіганні дитячої бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;
5.15. організує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;
5.16. розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;
5.17. контролює використання капітальних вкладень і сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти, погоджує проекти будівництва навчальних закладів;
5.18. розглядає питання та вносить в установленому порядку, пропозиції щодо відзначення працівників освіти;
5.19. забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходів до усунення причин, що зумовили їх появу;
5.20. готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти, інноваційної діяльності, що належать до його компетенції;
5.21. бере участь у межах своїх повноважень в організації на відповідній території виставково-ярмаркових заходів;
5.22. готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та районних програм поліпшення становища освіти, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує їх виконання;
5.23. розробляє і подає на розгляд районної державної адміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти, розвиток фізичної культури та спорту;

5.24. готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і внесення їх в установленому порядку на  розгляд районної державної адміністрації;
5.25. сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;
5.26. координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на  організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих закладів відпочинку;
5.27. здійснює разом з органами охорони здоров'я загальний контроль за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді;
5.28. забезпечує в межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів;
5.29. здійснює контроль за діяльністю дитячо-юнацької спортивної школи;
5.30. сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходи щодо їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази;
5.31. затверджує положення про змагання та проводить районні змагання і навчально-тренувальні збори відповідно до асигнувань, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;
5.32. комплектує склад збірних команд району за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів;
5.33. вживає заходів для забезпечення розвитку мережі центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», здійснює контроль за їх діяльністю;
5.34. здійснює контроль за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної, молодіжної спрямованості законодавства з питань соціального захисту молоді, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації; 
5.35. вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань освіти,  фізичної культури і спорту, проводить методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи;
5.36. реєструє в районі спортивні рекорди і досягнення, встановлені спортсменами, та вносить в установленому порядку управлінню фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації подання щодо їх затвердження;
5.37. порушує у встановленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань;
5.38. вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури та спорту, організує підвищення їх кваліфікації;
5.39. надає суб’єктам господарювання консультаційно-методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;
5.40. сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки  сім'ї, розвитку фізичної культури та спорту;
5.41. взаємодіє з місцевими осередками громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості згідно з укладеними договорами;
5.42. сприяє регіональним центрам "Інваспорт" та їх структурним підрозділам,   громадським організаціям інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості у  розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед інвалідів, зміцненні їх матеріально-технічної бази, наданні їм консультаційно-методичної допомоги;
5.43. здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим  використанням спортивних об'єктів, що належать до сфери управління відділу,  зокрема створенням необхідних умов для вільного доступу до них інвалідів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;
5.44. проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби  масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, впроваджує в установленому  порядку рекламну та видавничу діяльність;
5.45. сприяє збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, контролює організацію навчально-тренувального процесу, планує розвиток пріоритетних видів спорту в районі;
5.46. здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей;
5.47. вживає в межах своїх повноважень заходи для утвердження здорового  способу життя у молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей;
5.48. забезпечує формування та затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів; організує та проводить заходи, передбачені календарними планами, фізкультурно-оздоровчі та
спортивні заходи у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;
5.49. здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, тренерів, інших фахівців з
фізичної культури та спорту;
5.50. сприяє впровадженню в практику науково обґрунтованих систем фізичного виховання населення та підготовки спортсменів вищої категорії;
5.51. здійснює в межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту в регіоні, за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідного бюджету з цією метою; 
5.52. надає адміністративні послуги;
5.53. вносить пропозиції до проекту районного бюджету;
5.54. забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
5.55. розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та подає їх на державну реєстрацію у встановленому порядку;
5.56. бере участь у межах компетенції у погодженні проектів нормативно - правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
5.58. бере участь у підготовці звітів голови районної держадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;
5.59. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;
5.60. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
5.61. розробляє (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
5.62. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
5.63. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
5.64. інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
5.65. контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
5.66. здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
5.67. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
5.68. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
5.69. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
5.70. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
5.71. забезпечує захист персональних даних;
5.72. здійснює інші передбачені законом повноваження.

6. Відділ освіти, фізичної культури та спорту має право:
6.1. одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
6.2. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);
6.3. вносити на розгляд голови районної державної адміністрації пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;
6.4. вносити до департаменту освіти і науки, та управління з питань фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів;
6.5. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами; організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;
6.6. скликати в установленому порядку колегії, наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його  компетенції;
6.7. за дорученням голови районної державної адміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу району;
6.8. представляти в установленому порядку інтереси відділу в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

7. Відділ освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації  у процесі виконання покладених на нього завдань в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та
організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Відділ освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з департаментом освіти і науки, та управлінням фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

9. Начальник відділу освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації:
9.1. здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;
9.2. подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про структурний підрозділ, його структуру, затверджує положення про його структурні одиниці;
9.3. затверджує посадові інструкції працівників структурного підрозділу та розподіляє обов'язки між ними;
9.4. планує роботу структурного підрозділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;
9.5. вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;
9.6. звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;
9.7. відповідає за виконання покладених на відділ  завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, фізичної культури та спорту;
9.8. може входити до складу колегії районної державної адміністрації;
9.9. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;
9.10. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
9.11. представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;
9.12. видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням (накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в районних органах юстиції);

9.13. подає на затвердження голові районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
9.14. здійснює добір кадрів;
9.15. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;
9.16. приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності, згідно вимог чинного законодавства;
9.17. призначає на посади та звільняє з посад педпрацівників та керівників навчальних закладів і установ освіти відповідного до чинного законодавства;
9.18. заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на педпрацівників та керівників навчальних закладів і установ освіти району відповідно чинного законодавства;
9.19. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;
9.20. забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
9.21. забезпечує в межах своїх повноважень збереження у відділі  інформації з обмеженим доступом;
9.22. здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

10. При відділі освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації утворюється колегія, до складу якої  можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації. Рішення колегії затверджується наказами начальника відділу.

11. Накази начальника відділу освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації, Міністерством освіти і науки України, Департаментом освіти і науки та управлінням з питань фізичної культури та спорту Вінницької облдержадміністрації іншим центральним органом виконавчої влади вищого рівня.

12. При відділі освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації, виходячи з потреб забезпечення належного функціонування закладів освіти, та спорту можуть утворюватися творчі групи.

13. Відділ освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації фінансується за рахунок коштів державного бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання затверджуються головою районної державної адміністрації.

14. Штатний розпис та кошторис відділу освіти, фізичної культури та спорту затверджує голова райдержадміністрації за пропозиціями начальника відділу відповідно до чинних Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.