Положення про відділ економічного розвитку, житлово-комунального господарства та інфраструктури Бершадської районної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
від 18 квітня 2017 року № 183

ПОЛОЖЕННЯ

Відділ економічного розвитку, житлово-комунального господарства та інфраструктури

Бершадської районної державної адміністрації

1. Відділ економічного розвитку, житлово-комунального господарства та інфраструктури Бершадської районної державної адміністрації (далі - Відділ) є структурним підрозділом Бершадської районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації і підзвітний та підконтрольний голові районної державної адміністрації, Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку та Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації.
1.1 Відділ здійснює керівництво у сфері економічного і соціального розвитку та житлово-комунального господарства Бершадського району.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, розпорядженнями голови обласної та районної державної адміністрації, наказами директорів Департаментів міжнародного співробітництва та регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації, рішеннями обласної та районної рад, прийнятими в межах їх компетенції, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Відділу є забезпечення реалізації на території району:
3.1. Державної політики економічного і соціального розвитку.
3.2. Державної промислової політики.
3.3. Державної регіональної політики.
3.4. Державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства.
3.5. Державної цінової політики.
3.6. Державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, ліцензування, дозвільної системи.
3.7. Державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг.
3.8. Державної політики у сфері управління об’єктами державної власності.
3.9.Державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
4.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, наказів директорів Департаментів міжнародного співробітництва та регіонального розвитку і житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації, рішень обласної та районної ради, прийнятими в межах їх компетенції та здійснює контроль за їх реалізацією.
4.2. Аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку галузей економіки району, проводить оцінку внутрішньо-регіональної диференціації економічного і соціального розвитку району.
4.3. Бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку області на середньо- та короткостроковий період і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території району.
4.4. Розробляє прогнози економічного і соціального розвитку на середньостроковий період та програми економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період, а також проекти цільових програм, метою яких є розв'язання проблем розвитку району.
4.5. Забезпечує розроблення заходів щодо розвитку району та контролює їх виконання.
4.6. Забезпечує контроль за виконанням відповідних показників програм розвитку району на короткостроковий період.
4.7. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.
4.8. Бере участь в організаційно-методологічному забезпеченні діяльності суб’єктів надання адміністративних послуг, центрів надання адміністративних послуг та їх адміністраторів.
4.9. Розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату, здійснення енергозберігаючих заходів.
4.10. Визначає інвестиційний попит району та на основі визначених державою пріоритетів, розробляє пропозиції щодо обсягів державних капітальних вкладень, здійснює контроль за їх ефективним використанням.
4.11. Готує пропозиції щодо надання державної підтримки суб'єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, за рахунок коштів місцевого та державного бюджетів.
4.12. Готує і подає пропозиції щодо інвестиційних проектів найважливіших будов виробничого призначення, природоохоронних об'єктів, об'єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства.

4.13. Проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики на  ринку товарів і послуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового (тарифного) регулювання, його вплив на економічний та соціальний розвиток району.
4.14. Готує пропозиції щодо погодження цін (тарифів) у випадках передбачених законодавством.
4.15. Аналізує діяльність суб’єктів господарювання різних форм власності.
4.16. Надає організаційно-методичну допомогу з питань, що відносяться до компетенції відділу.
4.17. На основі проведеного аналізу стану та тенденцій соціально-економічного розвитку галузей економіки розробляє відповідні напрями розвитку району.
4.18. Проводить моніторинг діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють операції з металобрухтом на території району.
4.19. Проводить аналіз діяльності гірничодобувних підприємств району.
4.20. Готує пропозиції щодо: погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки; надання фінансової допомоги на розвиток окремих інвестиційних проектів, що реалізуються у пріоритетних сферах виробництв; включення інноваційних проектів за регіональними програмами до державних програм і їх фінансування шляхом кредитування із державного бюджету спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності.
4.21. Бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності.
4.22. Розробляє проекти програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання таких програм.
4.23. Бере участь у формуванні показників районного бюджету по капітальних вкладеннях.
4.24. Сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва суб’єктів малого і середнього підприємництва.
4.25. Бере участь у формуванні інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва.
4.26. Бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та житлово-комунального господарства, а також здійснює контроль за якістю обслуговування громадян суб'єктами господарювання незалежно від форм власності.
4.27. Бере участь в організаційно-методологічному забезпеченні діяльності дозвільних органів та державних адміністраторів.
4.28. Забезпечує подання інформації виконання стратегічних планів розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств,

управління корпоративними правами або контроль за діяльністю яких здійснює райдержадміністрація;
4.29. Забезпечує у межах своєї компетенції участь в інвентаризації та обліку об'єктів державної власності.
4.30. Аналізує та координує проекти (програми) міжнародної технічної допомоги, забезпечує нагляд за їх реалізацією та визначає координатора проекту.
4.31. Бере участь разом з іншими структурними підрозділами в організації участі підприємств та організацій району у виставково-ярмаркових заходах.
4.32. Сприяє формуванню та товарному насиченню споживчого ринку, розширенню асортименту товарів та поліпшенню їх якості з урахуванням попиту населення.
4.33. Здійснює співробітництво з громадськими організаціями та об’єднаннями суб’єктів господарювання сфери внутрішньої торгівлі та залучає їх до участі у формуванні та реалізації державної політики у сфері внутрішньої торгівлі і побутового обслуговування населення.
4.34. Проводить аналіз розвитку галузей району відповідно до компетенції.
4.35. Розробляє пропозиції щодо необхідності виробництва і реалізації продукції для місцевих потреб.
4.36. Забезпечує здійснення заходів з реформування житлово-комунального господарства відповідно до державної і регіональних програм;
4.37. Взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень;
4.38. Забезпечує дотримання підприємствами, установами та організаціями району, що надають житлово-комунальні послуги, правил, норм, стандартів  у сфері житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням; 
4.39. Організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об'єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об'єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;
4.40. Вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об'єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку води та теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;
4.41. Здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення;
4.42. Бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів, інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

4.43. Бере участь у проведені щорічного всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку";
4.44. Надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;
4.45. Бере участь у реалізації заходів щодо енерго- та ресурсозбереження, запровадження нових нормативних вимог з енергозбереження, контрольних показників теплового захисту та енергопаспортизації будівель, впровадження екологічно безпечних технологій;
4.46. Бере участь у розробленні та організації реалізації заходів із забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів при проектуванні, будівництві та реконструкції будинків і споруд;
4.47. Здійснює аналіз стану і тенденцій розвитку сфер транспорту, дорожнього господарства, приймає участь у визначенні пріоритетів розвитку відповідних сфер;
4.48. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації.
4.49. Бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.
4.50. Вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету.
4.51. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.
4.52. Розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації.
4.53. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.
4.54. Бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної Ради.
4.55. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
4.56. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.
4.57. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.
4.58. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.
4.59. Інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.
4.60. Контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади.

4.61. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.
4.62. Забезпечує здійснення заходів з реформування житлово-комунального господарства відповідно до державної і регіональних програм;
4.63. Здійснює інші повноваження у сфері житлово-комунального господарства   відповідно до законів.
4.64. Забезпечує захист персональних даних.
4.65. Вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення чинного законодавства України.
4.66. Здійснює інші передбачені законодавством повноваження.

5. Відділ має право:
5.1. Залучати спеціалістів інших підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
5.2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи і матеріали, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань (безоплатно).
5.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
5.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації та її структурних підрозділів.
5.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

6. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, представницькими органами та органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу, за погодженням з директорами Департаментів міжнародного співробітництва та регіонального розвитку і житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації.

8. Начальник відділу:
8.1. Здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Відділі.
8.2. Подає на затвердження голові райдержадміністрації Положення про Відділ.
8.3. Розробляє  і  подає  на  затвердження голові  райдержадміністрації посадові інструкції працівників Відділу.
8.4. Планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації.
8.5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу.
8.6. Звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на Відділ завдань та затверджених планів роботи.
8.7. Може входити до складу колегії райдержадміністрації.
8.8. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Відділу та розробляє проекти відповідних рішень.
8.9. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.
8.10. Представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва райдержадміністрації.
8.11. Видає в межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи та законі інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в управлінні юстиції у Бершадському районі.
8.12. Подає голові районної державної адміністрації пропозиції  щодо:
призначення  на  посаду  та  звільнення з посади у  порядку, передбаченому  законодавством про державну службу, державних службовців структурного підрозділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до  дисциплінарної   відповідальності.
8.13. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Відділу.
8.14. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу.
8.15. Забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.
8.16. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

9. Накази начальника Відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації та Департаментами міжнародного співробітництва та регіонального розвитку і житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

10. Відділ утримується за рахунок коштів Державного бюджету України, обслуговується відділом фінансово-господарського забезпечення апарату  райдержадміністрації в  частині оплати  праці  працівників та  сплати  податків  і  зборів, не є  юридичною особою, не  має  самостійного балансу, рахунків  в  органах Казначейства.

11. Граничну чисельність, штатний розпис, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання Відділу затверджує голова районної  державної адміністрації.

12. Відділ має власні бланки, може  мати  печатку.