ПОЛОЖЕННЯ про сектор містобудування та архітектури Бершадської районної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
від 01 лютого 2017 року № 42

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор містобудування та архітектури
Бершадської районної державної адміністрації

І. Загальні положення

1.1. Сектор містобудування та архітектури Бершадської районної державної адміністрації (далі - сектор) є структурним підрозділом Бершадської районної державної адміністрації, уповноваженим органом містобудування та архітектури, який в межах району забезпечує виконання покладених на нього завдань.
1.2. Сектор підпорядкований голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний відповідним органам виконавчої влади вищого рівня з питань, що належать до його компетенції.
1.3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, розпорядженнями голів обласної та районної держадміністрацій, іншими нормативними актами органів виконавчої влади вищого рівня, а також положенням про сектор.
1.4. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільня-ється з посади головою районної державної держадміністрації згідно із законодавством України про державну службу, Закону України «Про архітектурну діяльність» за погодженням із заступником голови обласної державної адміністрації та управлінням містобудування та архітектури обласної державної адміністрації.
Завідувач сектору за посадою є головним архітектором району.

2. Основні завдання сектору:

2.1. Основним завданням сектору містобудування та архітектури районної державної адміністрації є забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району.
2.2. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств,Закону України ” Про регулювання містобудівної діяльності ”, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови районної державної адміністрації  архітектури та містобудування, здійснює контроль за їх реалізацією.

2.3. Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції та вживання відповідних заходів.
2.4. Забезпечує підготовку рішень щодо планування територій на регіональному (схема планування території району) та місцевому рівнях.
2.5. Вносить пропозиції щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території району.
2.6. Готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку району і подання їх на розгляд до районної державної адміністрації.
2.7. Завідувач сектору – головний архітектор району:
- погоджує містобудівне та архітектурно проектне рішення об’єктів, розташованих історичних частинах міста,історичних ареалах,на магістралях та площах загальноміського значення (стаття 29 Законі України ”Про регулювання містобудівної діяльності ”).
- забезпечує розроблення містобудівної документації (схеми планування території району та об’єднаних територіальних громад, генеральних планів населених пунктів, планів зонування та детальних планів території).
2.8.Вносить пропозиції виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населе-них пунктів району, іншої містобудівної документації.
2.9.Сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень.
2.10.Забезпечує контроль в установленому порядку діяльності виконав-чих органів сільських та селищних рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом «б» частини першої статті 31 та пунктом «3» статті 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
2.11.Готує пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів.
2.12. У межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, приймає участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району.
2.13. Забезпечує захист персональних даних.
2.14. Забезпечує координацію діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини.
2.15. Надає адміністративні послуги:
- надає містобудівні умови  та обмеження забудови земельної ділянки;
- надає будівельний паспорт забудови земельної ділянки;
- надає висновки по проектах землеустрою;
- оформлює паспорт  прив’язки тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності. 
2.16. Бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.
2.17. Розробляє проекти комплексних регіональних програм будівництва.
2.18. Здійснює моніторинг введених в експлуатацію соціально значущих та незавершених будівництвом об'єктів.
2.19. Здійснює моніторинг проектування та будівництва об'єктів в рамках реалізації проектів державного значення.
2.20. Бере участь у складанні переліків об'єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах для відповідної території.
2.21. Надає пропозиції щодо розроблення порядків залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.
2.22. Розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, районних програм з питань містобудування та архітектури.
2.23. Готує пропозиції з питань містобудування та архітектури до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району на рік.
2.24. Бере участь у здійсненні заходів щодо запобігання і протидії корупції.
2.25. Забезпечує доступ до публічної інформації,розпорядником якої  він є.
2.26. Контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань містобудування та архітектури.
2.32. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
2.27. Розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб'єктів   містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до районної державної адміністрації висновки цих питань, забезпечує контроль за використанням та забудовою зазначених територій, а також можливість провадження на них запланованої містобудівної діяльності;
2.28. Здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

2.29. Аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;
2.30. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
2.31. Вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;
2.32. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджет-них коштів;
2.33. Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
2.34. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
2.35. Бере участь у підготовці звітів голови місцевої держадміністрації для їх розгляду на сесії відповідної ради;
2.36. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові місцевої держадміністрації;
2.37. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
2.38. Здійснює передбачені законом галузеві повноваження;
2.39. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

3. Сектор має право:

- скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з пи-тань, що належать до його компетенції;
- залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми  керівниками) для  розгляду питань, що належать до його компетенції;
- одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані,  необхідні для виконання покладених на нього завдань.
4. Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, органами  місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами.

5. Завідувач сектору:
5.1. Здійснює керівництво  діяльністю  сектору,  несе  персональну відповідальність   перед  головою  районної  держадміністрації  за виконання покладених на сектор завдань;
5.2. Затверджує посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов’язки між ними;
5.3.  Видає у  межах  своєї  компетенції  накази,   організовує   і контро-лює їх виконання;
5.4. Має право  бути  присутнім  на  засіданнях  органів місцевого самоврядування та бути вислуханим з  питань,  що  стосуються  його компетенції.
5.5. Подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про сектор;
5.6. Планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;
5.7. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;
5.8. Звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;
5.9. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору, та розробляє проекти відповідних рішень;
5.10. Представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими струк-турними підрозділами районної державної адміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;
5.11. Подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису сектору в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
5.12. Здійснює добір кадрів;
5.13. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців сектору;
5.14. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору;
5.15. Забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
5.16. Здійснює інші повноваження, визначені законом.