Положення про фінансове управління Бершадської районної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
від 21 жовтня 2016 року   № 498

ПОЛОЖЕННЯ      
про фінансове управління 
Бершадської районної державної адміністрації


  
1. Фінансове управління Бершадської районної державної адміністрації (далі – управління) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації та підпорядкований йому, а також підзвітний і підконтрольний Департаменту фінансів Вінницької обласної державної адміністрації.

2. Управління керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голів обласної, районної державних адміністрацій, наказами Департаменту фінансів Вінницької обласної державної адміністрації та начальника фінансового управління Бершадської районної державної адміністрації, рішень обласної та районної  ради прийнятих у межах компетенції.

3. Основними завданнями управління є:
забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;
складання розрахунків до проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд районної державної адміністрації;
підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;
розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;
здійснення в установленому порядку загальної організації та управління виконанням місцевих бюджетів району, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання  бюджету;
забезпечення ефективного і цільового використання відповідних бюджетних коштів.

4. Управління відповідно до покладених повноважень виконує такі за-вдання:
розробка і доведення до головних розпорядників бюджетних коштів ін-струкції з підготовки бюджетних запитів;

визначення порядку та термінів розроблення бюджетних запитів голов-ними розпорядниками бюджетних коштів;

проведення на будь-якому етапі складання і розгляду проекту районного бюджету, аналізу бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;
прийняття рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту районного бюджету перед поданням його на розгляд райдержадміністрації;
бере участь у розробці балансу фінансових ресурсів району, підготовки пропозицій щодо доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналіз соціально-економічних показників розвитку району та врахування їх під час складання районного бюджету;
організація роботи, пов’язаної зі складанням проекту районного бюджету, за дорученням керівництва районної державної адміністрації визначення порядку і термінів подання структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складання проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди; підготовка пропозицій щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів, та подання їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації;
складання, затвердження тимчасового розпису районного бюджету та розпису районного бюджету, внесення в установленому порядку змін до розпису районного бюджету, забезпечення протягом бюджетного періоду відповідності розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;
затвердження паспортів бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);
здійснення у встановленому порядку взаємних розрахунків районного бюджету з державним бюджетом і обласним бюджетом, бюджетами міст обласного значення, сіл та селищ;
перевірка правильності складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;
погодження кошторисів, планів асигнувань та штатних розписів структурних підрозділів районних державних адміністрацій;
здійснення за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, прогнозування та аналізу надходження доходів до місцевих бюджетів району;
організація виконання районного бюджету, разом із іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, органами державної податкової служби, територіальними органами Державної казначейської служби України забезпечення
надходження доходів до районного бюджету та вжиття заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;

підготовка і надання районній раді офіційних висновків про перевико-нання чи недовиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до цього  бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів районного бюджету;
проведення моніторингу змін, що вносяться до районного бюджету;
розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках банків;
проведення на базі статистичної, фінансової та бюджетної звітності і прогнозних розрахунків аналізу економічного і фінансового стану підприємств, установ і організацій, розташованих на відповідній території, тенденцій і динаміки розвитку різних форм власності, підготовка пропозицій щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;
перевірка правильності складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;
інформування керівництва районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період та подання річного та квартального звіту про виконання районного бюджету;
розгляд звернень та підготовка пропозицій для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету;
участь у розробці пропозицій з удосконалення структури районної державної адміністрації, підготовка пропозицій щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання районної державної адміністрації та здійснення контролю за витрачанням цих коштів;
здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо місцевих бюджетів;
застосування попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;
прийняття рішення про застосування заходів впливу за порушення бю-джетного законодавства, визначених пунктами 2–5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах встановлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема:
зупинення операцій з бюджетними коштами;
призупинення бюджетних асигнувань;
зменшення бюджетних асигнувань;
повернення бюджетних коштів до районного бюджету;
безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;
розгляду у межах своєї компетенції звернень громадян, підприємств, установ і організацій;

забезпечення створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників підрозділу. 

5. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, обласної та районної рад, територіального органу  Державної казначейської служби України, органів державної податкової служби, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснень, матеріалів та інформації з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання;
залучати фахівців інших структурних підрозділів обласної, районної державної адміністрацій, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції підрозділу;
скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;
вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної держадміністрації та сільських, міської рад;
користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

6. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, інших місцевих органів влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням відповідно із обласною державною адміністрацією та  керівником Департаменту фінансів обласної державної адміністрації згідно Закону України «Про державну службу».
Начальник управління має заступника, який за його поданням призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з Департаментом фінансів облдержадміністрації.

8. Начальник управління:
здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відпові-дальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню на-лежних умов праці у підрозділі;
подає на затвердження голові районної державної адміністрації Положення про управління;
затверджує посадові інструкції працівників та розподіляє обов’язки між ними;
затверджує положення про структурні підрозділи управління і функціональні обов'язки працівників управління;
видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання (накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в управлінні юстиції у Бершадському районі);
подає на затвердження голови районної держадміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису на утри-мання управління;
призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління;
розробляє розрахунки до проекту районного бюджету та інших нормативно-правових актів та проводить їх експертизу з послідуючим поданням їх на розгляд районної держадміністрації;
затверджує розпис доходів і видатків районного  бюджету на рік і тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує  відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;
планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;
вживає заходи до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;
звітує перед головою райдержадміністрації та Департаментом фінансів облдержадміністрації про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи;
може входити до складу колегії райдержадміністрації;
вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Управління, та розробляє проекти відповідних рішень;
може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;
організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Управління;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;
забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
здійснює інші повноваження, визначені законом.

9. Накази начальника Управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації та Департаментом фінансів облдержадміністрації.

10. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету в межах бюджетних призначень.

11. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників управління, кошторис та штатний розпис управління, у межах виділених асигнувань, визначає та затверджує голова районної державної адміністрації.

12. Для забезпечення діяльності фінансового управління за ним на праві управління закріплюється майно, що є державною власністю. 

13. Управління є неприбутковою установою, доходи неприбуткової установи використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Положенням.

14. Управління не має права здійснювати розподіл отриманих доходів або їх частини серед працівників управління (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов’язаних з ними осіб.

15. Управління може передавати активи одній або кільком неприбутко-вим установам (організаціям) відповідного виду або зараховувати до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

16. Управління здійснює фінансування, матеріально-технічне, кадрове, юридичне та інші види забезпечення діяльності управління.

17. Фінансове управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.