Керівник апарату райдержадміністрації

Керівник апарату
Бершадської районної державної адміністрації

ГРЕСЬКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА
 

 

Посада: Керівник апарату районної державної адміністрації

Тел. приймальні: (04352) 2-27-92

e-mail: Tanya.Gresko@vin.gov.ua

Відповідає за організацію роботи апарату райдержадміністрації.

Забезпечує:

– здійснення правового, інформаційно-аналітичного, методичного, кадрового, матеріально-технічного та іншого організаційного забезпечення діяльності райдержадміністрації, перевірок виконання актів законодавства та розпоряджень голови райдержадміністрації;
– підготовку матеріалів на засідання колегії, на наради з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних міністерств та відомств, організацій та установ району;
– візування проектів розпоряджень, що надходять на підпис голові районної державної адміністрації та підписує додатки до них;

– підбір та підготовку керівних кадрів структурних підрозділів та  апарату райдержадміністрації, формування  кадрового резерву і роботу з ним;
– дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку (режиму роботи) працівниками райдержадміністрації;
– координацію роботи щодо опрацювання документів і звернень, які надходять до райдержадміністрації, підготовку до них аналітичних, довідкових та інших матеріалів, а також проектів доручень голови та заступників голови райдержадміністрації;
– опрацювання проектів розпоряджень голови райдержадміністрації та забезпечення дотримання вимог чинного законодавства під час їх підготовки;
– координацію роботи щодо перевірки актів виконавчих органів місцевого самоврядування (в межах делегованих повноважень органів виконавчої влади) на предмет відповідності їх чинному законодавству;
– координацію роботи щодо підготовки планів роботи райдержадміністрації та забезпечення контролю за їх виконанням;
– за дорученням голови райдержадміністрації перевірку щодо виконання актів законодавства, розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації  структурними підрозділами райдержадміністрації, вивчення та узагальнення їх досвіду роботи, надання методичної допомоги;
– підготовку подань про нагородження державними, урядовими нагоро-дами, обласними та районними відзнаками тощо;
– координує роботу щодо сприяння проведенню виборів і референдумів в частині матеріально-технічного забезпечення виборчих комісій, згідно з чинним законодавством;
– взаємодію апарату райдержадміністрації з іншими структурними підрозді¬лами райдержадміністрації, організаціями, установами та об'єднаннями гро¬мадян;
– дотримання вимог чинного законодавства при підготовці проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, встановленого порядку роботи з та¬ємними документами та документами з грифом “Для службового користування”;
– додержання вимог чинного законодавства з питань охорони праці та пожежної безпеки в апараті райдержадміністрації;
– контроль за здійсненням органами місцевого самовряду¬вання делегованих повноважень органів виконавчої влади;
– координацію роботи з питань запобігання корупційним проявам в районній державній адміністрації;
– взаємодію з редакціями газет, радіо, іншими засобами масової інформації;
– висвітлення роботи райдержадміністрації на веб-сайті райдержадміністрації та в ЗМІ;
– координацію роботи консультативно-дорадчих та інших  допоміжних органів райдержадміністрації.

Порядок призначення на посаду керівника апарату райдержадміністрації
Призначається розпорядженням голови райдержадміністрації за погодженням з облдержадміністрацією.

Кваліфікаційні вимоги до посади керівника апарату
Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
Стаж роботи за фахом на державній службі на керівних посадах або на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.
 

Біографія керівника апарату райдержадміністрації