Зміни до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»

Відповідно до ст. 1  державна соціальна  допомога  особам,  які  не мають права напенсію, та інвалідам  -  щомісячна державна допомога,  що  надається відповідно  до  норм цього Закону у грошовій формі особі,    яка  не  має  права  на  пенсію,  а саме:  дитина померлого годувальника  (у  тому  числі народжена до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника), який на день смерті не мала страхового стажу, необхідного  для призначення пенсії для інваліда III групи (далі - дитина  померлого годувальника).
        Ст.2 Закону визначено право осіб на державну соціальну допомогу, а саме:
        Громадяни  України,  які  є дітьми померлого годувальника або досягли  віку,  встановленого  статтею  1 цього Закону, і не мають права  на  пенсію  та постійно  проживають на території України, мають право на державну соціальну  допомогу  у  випадках  та  на  умовах, передбачених цим Законом та іншими законами України
        Ст.4 Закону визначено умови призначення державної соціальної допомоги
  особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам: державна соціальна   допомога   згідно   із    цим    Законом призначається особі, яка: (підп.. 1) є  дитиною  померлого  годувальника  або  досягла  віку, встановленого статтею 1 цього Закону, та не має права отримувати у зв’язку з цим пенсію відповідно до закону, або визнана інвалідом у встановленому порядку.
        Державна  соціальна  допомога  особам,  які не мають права на пенсію,  та  інвалідам  і  державна  соціальна  допомога на догляд призначаються  з  дня  звернення  за  допомогою. Якщо звернення за допомогою  відбулося  не  пізніше  трьох  місяців з дня досягнення віку,  встановленого  статтею  1  цього  Закону  або  встановлення інвалідності,   допомога  призначається  з  дня  досягнення  віку, встановленого  статтею 1 цього Закону або визнання осіб інвалідами органами  медико-соціальної  експертизи. Допомога дитині померлого годувальника  призначається  з  дня,  що  настає  за  днем  смерті годувальника,  якщо звернення про призначення такого виду допомоги надійшло не пізніше 12 місяців з дня смерті годувальника (ст. 5 Закону). 
         Державна  соціальна  допомога  особам,  які не мають права на пенсію,  та  інвалідам  і  державна  соціальна  допомога на догляд призначаються  дитині померлого годувальника - до досягнення 18 років (Частина  друга статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом
N   3668-VI   (  3668-17  )  від  08.07.2011;  в  редакції  Закону N 1836-VIII ( 1836-19 ) від 07.02.2017).  
         Дітям померлого годувальника, які навчаються за денною формою
навчання  у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої   освіти,  у  професійно-технічних  і  вищих  навчальних закладах  (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального
закладу   або   у   період   між  завершенням  навчання  за  одним освітньо-кваліфікаційним  рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), державна соціальна  допомога  призначається  до  закінчення ними навчальних
закладів, але не довше ніж до досягнення 23 років, а дітям-сиротам -  до  досягнення  23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.
        Розмір державної соціальної допомоги особам, які  не мають права на пенсію   на  одну  дитину  померлого  годувальника   складає  100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працезадатність,  на двох дітей - 120 відсотків, на трьох і більше дітей -  150  відсотків (ст. 6 Закону).  

        
Управління праці та соціального захисту населення