Про районний бюджет на 2016 рік

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті 77 Бюджетного кодексу України, районна рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2016 рік:
доходи районного бюджету у сумі 236338490 грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 235074705 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 1263785 грн. згідно з додатком №1 цього рішення;
видатки районного бюджету у сумі 236338490  грн., в тому числі видатки загального фонду  районного бюджету  235074705 грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 1263785 гривень.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2016 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 235074705 грн. та спеціальному фонду 1263785 грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету  у сумі  116 000 гривень.

4. Затвердити на 2016 рік  міжбюджетні трансферти в сумі 23505880 грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.

5.  Затвердити  на 2016 рік  резервний  фонд районного бюджету у сумі 1934728 гривень.

6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2016 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.

7. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 3257798 грн. згідно з додатком 4 до цього рішення.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Розпорядникам коштів районного бюджету:
-  забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.;
- заборонити прийняття рішень про збільшення мережі бюджетних закладів та чисельності працівників бюджетних установ.

10. Головним розпорядникам коштів районного бюджету внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

11. Установити, у загальному фонді районного бюджету на 2016 рік:
до доходів належать надходження, визначені ст. 64 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 691 Бюджетного кодексу України.

13. Керуючись  статтями 93,101 Бюджетного кодексу України із змінами, здійснювати поточні видатки з бюджетів сіл та міста в частині утримання дошкільних навчальних закладів, сільських та міського будинків культури, клубів та бібліотек за рахунок міжбюджетних трансфертів (іншої субвенції) з районного бюджету.

14. Установити, що обсяг міжбюджетних трансфертів в розрізі територіальних громад на утримання дошкільних навчальних закладів (згідно з додатком 5) визначається за формулою: Vсднз= Дв х Н,
де Vсднз- обсяг субвенції, що передається із районного бюджету сільському або міському бюджету на здійснення поточних видатків на утримання дошкільних навчальних закладів,
Дв- кількість дітей, що відвідують  дошкільний навчальний заклад станом на 1 січня року, що передує плановому,
Н- фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину, яка відвідує дошкільний навчальний заклад, що становить в 2016 році 9600,0 гривень.

15. Установити, що обсяг міжбюджетних трансфертів в розрізі територіальних громад на утримання будинків культури, клубів та бібліотек (згідно з додатком 6), визначається за формулою: Vск= N бк х Нбк + N б х Нб,
де Vск -обсяг субвенції, що передається із районного бюджету сільському або міському бюджету на здійснення поточних видатків на утримання закладів культури (будинків культури, клубів, бібліотек),
Nбк- кількість сільського (міського) населення  відповідної територіальної одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому,
Нбк- фінансовий норматив бюджетної забезпеченості субвенції на утримання будинків культури, клубів на одного жителя,  що становить в 2016 році 70,0 гривень,
Nб- кількість сільського населення відповідної територіальної одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому,
Нб- фінансовий норматив бюджетної забезпеченості субвенції на утримання бібліотек на одного  жителя,  що становить в 2016 році 35,0 гривень.

16. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, для забезпечення збалансування видатків за захищеними статтями, дозволити в 2016 році міській, сільським радам проводити перерозподіл іншої субвенції, отриманої з районного бюджету на утримання дошкільних навчальних закладів, сільських та міського будинків культури, клубів та бібліотек в розрізі функціональної класифікації видатків.

17. Рекомендувати міській та сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на захищені статті видатків та розробити заходи із впровадження енергозберігаючих технологій та економного використання енергоресурсів. Привести показники по мережі та контингентах у відповідність до передбачених обсягів призначень у відповідних бюджетах на їх утримання.

18. Установити, що кошторис доходів і видатків на утримання громадської організації за рахунок районного бюджету затверджуються начальником управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

19. Враховуючи норми статей 23, 108 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету та економічних реформ, з наступним затвердженням рішенням сесії районної ради, здійснювати у міжсесійний період:
- зарахування, розподіл і перерозподіл субвенцій з державного та місцевих бюджетів і вносити відповідні зміни до районного бюджету;
- перерозподіл видатків по кодах тимчасової класифікації видатків та кредитування та економічної класифікації у межах загального обсягу бюджетних призначень, затвердженого рішенням районної ради для головного розпорядника бюджетних коштів.

20. Установити, що перерахування сільським та міському бюджетам міжбюджетних трансфертів на утримання дошкільних навчальних закладів,  будинків культури, клубів та бібліотек здійснюється щомісячно, відповідно до затвердженого розпису районного бюджету та заявок від сільських та міської рад на фінансування закладів в розрізі кодів функціональної та економічної класифікації видатків.

22. На виконання пункту 35 частини 1 статті 64 Бюджетного кодексу України затвердити Порядок та норматив відрахування до загального фонду районного бюджету комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, які належать до спільної власності територіальних громад району, частини чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році (згідно із додатком 7 до рішення).

23. Додатки  1-7  до цього рішення є його невід’ємною частиною.

24. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та економічних реформ.


Голова районної ради                                              М.Г.Бурлака

 

Додаток 1-6

Додаток 7